Algemene voorwaarden
 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere zakelijke overeenkomst die betrekking heeft op door Vision of Light - voor bewustwording & multi-dimensionale healing, gevestigd te Zwolle en verder te noemen als Vision of Light, te leveren diensten welke een bijdrage leveren aan bewustwording,  verruimen van het bewust-zijn, energetische ontwikkeling en te leveren producten van welke aard dan ook.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met 'de klant' bedoeld; iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker diensten afneemt, goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan Vision of Light een aanvraag heeft gedaan en heeft betaald voor de te leveren dienst en Vision of Light deze opdracht heeft bevestigd.

2.2 Alle aanbiedingen door Vision of Light, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke bevestiging van Vision of Light of door feitelijke uitvoering door Vision of Light komt een overeenkomst tot stand.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Vision of Light ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.


3. Rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Vision of Light en haar klant verplicht Vision of Light zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van Vision of Light kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Met elke overeenkomst tussen Vision of Light en haar klant accepteert Vision of Light een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Vision of Light zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

3.3 Als Vision of Light voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de klant, is Vision of Light van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.


4. Annulering of opzegging van overeenkomsten

4.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met Vision of Light kan alleen schriftelijk, waaronder e-mail, plaatsvinden.

4.2 Annulering of opzegging is kosteloos mogelijk tot 24 uur nadat Vision of Light de aanvraag voor een consult/healing heeft bevestigd.

4.3 Bij annulering of opzegging na deze 24 uur vindt geen restitutie plaats.

4.4 Bij annulering of opzegging van een spoedconsult vindt geen restitutie plaats; ook niet binnen 24 uur nadat Vision of Light het spoedafconsult heeft bevestigd.

4.5 Annulering of opzegging van een workshop is kosteloos mogelijk tot 2 weken vooraf aan de desbetreffende activiteit.

4.6 Bij annulering of opzegging binnen 2 weken voorafgaand aan een workshop, vindt geen restitutie plaats. Dit i.v.m. de kosten van huur ruimte.


5. Overmacht

5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan Vision of Light worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

5.2 Indien Vision of Light gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van haar verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk, waaronder e-mail, en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

5.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor Vision of Light tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte en/of invaliditeit (tgv een ongeval), langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.


6. Tarief

6.1 Het tarief van Vision of Light bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst.

6.2 Alle door Vision of Light opgegeven tarieven zijn exclusief  BTW i.v.m. kleine ondernemersregeling (KOR).


7. Betaling

7.1 Betalingen voor een workshop dienen uiterlijk 3 weken vóór aanvang activiteit volledig voldaan te zijn.

7.2 Betalingen voor een behandeling/consult/huisbezoek vinden vooraf plaats.

7.3 Betalingen voor een telefonisch consult vinden vooraf plaats.


8. Aansprakelijkheid

8.1 Vision of Light is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Vision of Light.

8.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Vision of Light in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die klanten claimen te hebben opgelopen als gevolg van een door Vision of Light gedane behandeling/(telefonisch)consult/healing valt onder deze clausule.


9. Geheimhouding van vertrouwelijke informatie

9.1 Vision of Light is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.


10. Persoonsgegevens & privacy

10.1 Tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleend de klant Vision of Light bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van klanten in haar bestand op te nemen. Vision of Light beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

10.2 Vision of Light voldoet aan de eisen van de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), welke zijn opgesteld in een Privacyverklaring en geplaatst op de website van Vision of Light.


11. Geschillen

11.1 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegd rechter in het arrondissement te Zwolle.

Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk 'Vision of Light - voor multi-dimensionale bewustwording & healing, voldoet aan deze eisen.
Hieronder leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris
Indien je een klacht hebt over de geboden zorg, gaat mijn voorkeur er naar uit dit rechtstreeks met mij te bespreken. Mocht je dit om welke reden dan ook niet prettig vinden, biedt Vision of Light - voor bewustwording, inzicht & balans jou aan om kosteloos gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie
Met ingang van 1 januari 2017 is Vision of Light bij NIBIG (Nederlandse Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) aangesloten. Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Het staat je vrij, indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt, je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt je via de website van NIBIG:

nibig.nl/

Het klachtenreglement van NIBIG, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vind je hier:

nibig.nl/therapeuten/klachtenclienten/

De geschillenregeling van Zorggeschil zal je in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.


Disclaimer

In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aanbied.
 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vision of Light is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vision of Light.
 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vision of Light te mogen claimen of te veronderstellen. Vision of Light streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vision of Light aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.
 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.visionoflight-healing.nl op deze pagina.