Nieuwetijdskinderen
 


De mensheid zit in een proces van transformatie. Van ego-gericht (het denken) naar hart-gericht (het voelen). Van het materiële naar het spirituele. De maatschappij leeft ego-gericht en dus vanuit het denken. De meeste mensen staren zich blind op materiële zaken en lijken vergeten te zijn wat het woord 'samenleving' inhoudt. Dit is voelbaar in de maatschappij. Er is sprake van veel verdeeldheid onder de mensen, wat zich uit in 'ik' en 'jij' in plaats van 'wij'. Veel afgescheidenheid waardoor mensen zich snel eenzaam en bang kunnen voelen. Mensen durven soms niet eens meer een praatje te maken met een ander. Bejaarden komen soms nauwelijks buiten. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken.


Er is vaak geschreven over de kalender van de Maya’s die 2012 als datum zagen waarop de cyclus waarin we nu leven zou eindigen. Uit die voorspelling is ook het 'Doomsday scenario' voortgekomen dat de wereld zou vergaan in 2012. Dat is zoals iedereen nu weet een misvatting geweest. De cyclus begint gewoon weer opnieuw waarbij de wereld getransformeerd zal worden. Waar het om gaat is dat we ons in een overgang bevinden. Van een leven waarin we afgesneden zijn van ons gevoel naar een leven waarin we juist vanuit ons gevoel leven. In vrede en harmonie naast elkaar leven. Een tijd waarin we met open harten leven. Een tijd waarin we respectvol omgaan met de natuur en alle levende wezens. Waarin we oprecht en eerlijk zijn naar onszelf en anderen. Een tijd waarin we 'bewust-zijn' en daarmee 'bewust' leven.
 

Er is al een grote groep mensen die zo leeft. Je ziet het bij veel kinderen (maar ook volwassenen) van tegenwoordig. Eind jaren '90 van de vorige eeuw werd deze groep kinderen 'gedoopt' tot 'Nieuwetijdskinderen'. Dit werd gedaan om het bewust-zijn, en de daarmee bijkomende kwaliteiten waar deze kinderen over beschikken, te benoemen. Deze kinderen (en volwassenen) hebben veelal helemaal niks met labels. Ze laten zich dan ook niet makkelijk definiëren of in hokjes plaatsen.
 

In het algemeen zou je van nieuwetijdskinderen het volgende kunnen zeggen:
 

* Ze zijn in toenemende mate heldervoelend, empathisch en telepathisch. Ze pikken gemakkelijk gevoelens van anderen op. De grens tussen de zintuiglijk waarneembare wereld en de ‘onzichtbare’ wereld van gevoelens, stemmingen en energieën is vloeiend voor hen. Ze nemen “de binnenkant” makkelijk(er) waar en laten zich niet misleiden door uiterlijk gedrag dat niet strookt met wat er zich innerlijk afspeelt. Hun intuïtieve waarneming is trefzeker.
 

* Ze zijn vredestichters: ze voelen de impuls om tegengestelde belangen te willen verzoenen, harmonie te creëren en conflicten bij te leggen. Tezamen met hun intuïtieve vermogens leidt dit er vaak toe dat deze kinderen vroeg volwassen zijn. Ze begrijpen hun ouders soms beter dan deze zichzelf of elkaar begrijpen en ze proberen hen vaak te helpen of een brug te slaan tussen beiden. Ze worden in hun gevoel ‘de ouder van hun ouders’ en kunnen zich identificeren met deze helpende, therapeutische rol. Een groot deel van hun onbevangen kind-zijn kan daarmee verloren gaan.
 

* Ze zijn idealistisch. Ze zijn spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Ze worden geïnspireerd door idealen als gelijkheid, broederschap en respect voor de natuur. In hun aura zie je vaak dat de hoogste twee chakra’s wijd open staan waardoor ze veel inspiratie, inzicht en enthousiasme kunnen ervaren. Maar vaak zie je ook dat deze energie niet (helemaal) goed geaard is, wat zich uit in zweverigheid, rusteloosheid, dromerigheid of gebrek aan realiteitszin.
 

* Ze zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met vooropgestelde structuren en kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, onvoorspelbaarheid en individualiteit. Eigenlijk zijn zij hier om ons te leren breken met een traditie van overmatig denken en analyseren. Nu is het zo dat alle kinderen tot op zekere hoogte gevoelswezens zijn, maar wat nieuwetijdskinderen onderscheidt is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te zeer op ratio gebaseerde omgeving. Zij worden dan letterlijk ziek of vertonen ernstige gedragsstoornissen. Zij zitten als het ware met één been al zo sterk verankerd in een hartsbewust-zijn, dat ze niet meer terug kunnen.
 

* Mede vanwege dit sterke intuïtieve bewustzijn en hun onvermogen zich aan te passen, kunnen nieuwetijdskinderen overkomen als rebels, “anders” of eigenzinnig. Feitelijk is het niet hun intentie opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf zijn. Maar wanneer daar geen ruimte voor is, kunnen het buitenbeentjes worden, eenlingen die aan de rand van de (ego-gerichte) maatschappij leven.
 

* Omdat zij minder door angst en zelfbehoud worden aangedreven, zijn ze minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline. Toch kunnen ze intens lijden en in verwarring raken door het onbegrip dat ze ontmoeten. Ze kunnen zich daardoor vervreemd en eenzaam voelen en zich afvragen wat eigenlijk de zin is van hun aanwezigheid op Aarde. Als ze echter wel hun plek vinden en hun creatieve en spirituele energie tot uitdrukking brengen, zijn ze in hun ideeën origineel en inspirerend en in hun omgang met mensen zachtmoedig, loyaal en niet-competitief.

Bron: 'Omgaan met (nieuwetijds) kinderen' van Pamela Kribbe

 

Kenmerken van nieuwetijdskinderen kunnen zijn:

- een sterk innerlijk gevoel van waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid

- leven volgens ethische principes; als ze dat niet lukt kunnen ze last krijgen van depressieve of angstige gevoelens

- geen leiding accepteren van mensen die voor hun gevoel niet volgens ethische principes leven

- zichzelf niet in een hokje laten plaatsen

- van nature eerbied voor elk leven hebben; sommigen willen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd geen vlees eten

- stemmingen/problemen van anderen aanvoelen; de neiging hebben om deze (in versterkte mate!) te spiegelen

- hun vijf zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkeld en overbelast kunnen raken

- zich niet laten dwingen om iets te doen waarin ze niet geloven

- denkbeelden vaak moeilijk onder woorden kunnen brengen, omdat taal te beperkend voor ze is

- uitstekend aanvoelen wat goed en fout is waardoor ze geen discipline nodig hebben (ze reageren overigens meestal slecht op discipline) maar wel behoefte hebben aan duidelijke structuren

- een intelligentie hebben die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en zeer leergierig, echter geen genoegen nemen met "traditionele" antwoorden of antwoorden die gebaseerd zijn op "autoriteit"

- moeite met op tijd komen

- herkennen van het chronologische verloop van gebeurtenissen kan moeilijk voor ze zijn

- het tijdsbesef is heel rekbaar (bijvoorbeeld het gevoel ergens nog maar tien minuten bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is)

- plannen is moeilijk, waardoor ze vaak in de problemen komen om iets op tijd klaar te hebben
 

'Nieuwetijdskind' is een naam/term die genoemd wordt als kinderen zielsgevoelig zijn. Dit houdt in dat ze gevoelig zijn voor het oppikken van allerlei stemmingen en sferen. Niet alleen het zielsgevoelig zijn maar ook het anders leren is een typisch kenmerk van deze kinderen. Deze kinderen leren veelal door middel van beelden (beeld-denken) en voelen. Wanneer de leraar of ouder een verhaal vertelt zien zij dat helemaal tot in de detail voor zich. Maar als ze bijvoorbeeld letters of cijfers moeten gaan leren dan hebben ze daar de grootste moeite mee omdat ze er geen beeld van of gevoel bij hebben. Tel daar de gevoeligheid voor stemmingen en sfeer bij op en dan krijg je een beeld van de ‘problemen‘ die dit kan opleveren. Gelukkig wordt er steeds meer over deze nieuwetijdskinderen onder de aandacht gebracht. Er komen steeds meer lezingen en er worden talloze boeken over geschreven en zelfs bij sommige scholen is er speciaal voor deze kinderen een andere vorm van onderwijs ingesteld. Er komt steeds meer bekendheid waardoor steeds meer volwassenen zich in dit fenomeen (h)erkennen; ze hebben het gevoel dat dit ook helemaal op hen slaat. Herkennen dingen bij hun kinderen en daarmee ook bij henzelf van vroeger maar ook van nu. Hun gevoeligheid voor stemmingen en sferen en de hogere trilling van deze kinderen of volwassenen maakt hen kwetsbaar. Deze kinderen of volwassenen zijn gekomen om de Aarde te helpen met het verhogen van de trilling. Om te helpen van het 'ik'- (het ego) naar het 'wij'-tijdperk te gaan.
 

Naast Nieuwetijdskinderen bestaan o.a. de termen 'Sterrenkinderen', 'Indigokinderen', 'Kristalkinderen', 'Regenboogkinderen' en (de nog minder bekende) 'Zonnekinderen'. Dit zijn slechts benamingen om aan te geven wat daar onder verstaan wordt gerelateerd aan bepaalde karaktertrekken die het kind of de volwassene zou hebben. Het is dan ook goed mogelijk dat er sprake is van een combinatie van bovengenoemde termen. Iedereen is uniek en alles is dus mogelijk. Wanneer je op zoek bent naar waar je kind of jijzelf thuishoort, voel dan wat het beste bij jou en/of je kind past. Het hoeft in principe niets uit te maken want elk kind en volwassene is uniek maar het kan wel fijn zijn om (h)erkenning te hebben en bevestigd te worden in je zoektocht. Echter in 'de volksmond' wordt er in het algemeen vaak alleen gesproken over het hooggevoelige kind en/of een nieuwetijdskind. Dat is uiteraard ook goed als dat de lading voor desbetreffende persoon of personen dekt.